studio sztuki kulinarnej

Studio Sztuki Kulinarnej Facebook

polecamy PRODUKTY
kuchnie świata

Zaproszenie - prezent

 

SPRZEDAŻ ZAPROSZEŃ ZOSTAŁA WSTRZYMANA

Zaproszenie na nasze KURSY SUSHI  w Sushi Akademii można nabyć tu: https://www.sushiakademia.pl/zaproszenie-prezent.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która zostanie obdarowana zaproszeniem

Dane do faktury VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Studio Sztuki Kulinarnej sp z o.o. sp. Komandytowa, ul. Kochanowskiego 23, 01-864 Warszawa, NIP 5242765364. Więcej informacji w polityce prywatności.

Zaproszenie - prezent - regulamin

Regulamin warsztatów kulinarnych Studia Sztuki Kulinarnej

 

[Postanowienia ogólne]

§ 1.

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych, zwanych dalej „Warsztatami” jest
  Studio Sztuki Kulinarnej sp z o.o. sp. Komandytowa
  ul. Kochanowskiego 23 , 01-864 Warszawa
  NIP 5242765364  REGON 146985400 KRS 0000487254
  Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie: 2.14/00371/2014
 2. Organizator poprzez stronę internetową www.studiokulinarne.com udstępnia wszelkie informacje dotyczące prowadzonych Warsztatów oraz oraz udostępnia narzędzie, za pomocą którego każda osoba fizyczna, z zastrzeżeniem §3 ust.1., zainteresowana odbyciem warsztatów będzie mogła dokonać rezerwacji terminu Warsztatów i dokonać płatności za Warsztaty, poprzez Internet („Serwis”).
 3. Zapisy będą mogły być dokonywane za pomocą Serwisu na zasadach oraz w czasie i miejscu określonych w niniejszym regulaminie (Regulamin).
 4. Przed dokonaniem rezerwacji wybranych Warsztatów konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.

[Przedmiot warsztatów]

§ 2.

 1. Przedmiotem Warsztatów jest nauka Uczestnika w zakresie przygotowywania potraw wybranej kuchni. Warsztaty mają charakter praktycznej nauki, połączonej z wykładem oraz degustacją przygotowanych w trakcie Warsztatów dań.
 2. Warsztaty prowadzone są przez zespół kucharzy bądź instruktorów kulinarnych. Wiedza i umiejętności zdobywane przez Uczestnika w trakcie Warsztatów mają na celu samodzielne wykonanie potraw przez Uczestnika.
 3. Warsztaty odbywają się w języu polskim, chyba że w opisie danych Warsztatów zamieszczona będzie informacjia o prowadzeniu Warsztatów w innym języku.

[Warunki uczestnictwa w Warsztatach, Rezerwacja]

§ 3.

 1. W Warsztatach może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba fizyczna, o ile zarejestruje się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Organizatora podając wymagane w nim informacje oraz dokona rezerwacji dogodnego dla niej terminu odbycia Warsztatów a następnie opłaci Warsztaty albo poda numer zaproszenia/Vouchera.
 2. W Warsztatach mogą brać udział osoby niepełnoletnie na następujących zasadach: osoby w wieku lat 15 i powyżej mogą uczestniczyć w Warsztatach za pisemną zgodą opiekuna prawnego; osoby poniżej 15 roku życia mogą uczestniczyć w Warsztatach pod opieką opiekuna prawnego.
 3. Na stronie internetowej www.studiokulinarne.com  każda osoba fizyczna może nabyć Voucher Otwarty wybranej kategorii do wykorzystania na konkretnych warsztatach wybranej lub niższej kategorii.
 4. Voucher Otwarty dostępny jest w następujących kategoriach: “Brązowy” (wartość 199 złotych), “Srebrny” (wartośc 219 złotych), “Złoty” (wartość 249 złotych) oraz “Platynowy” (wartość 499 złotych).
 5. Każdy z Voucherów Otwartych może być wykorzystany na dowolne warsztaty, których wartość nie przekracza wartości Vouchera.
 6. Uczestnik, który wykonał czynności określone w ust.1, otrzyma potwierdzenie rezerwacji przesłane drogą mailową, na adres email Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Dokument zaproszenia/Voucher może być wykorzystany w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 1 rok od daty zakupu, po upływie tego okresu zaproszenie staje się nieważne, a kwota przepada na rzecz Organizatora.

[Czas i miejsce Warsztatów]

§ 4.

 1. Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie wskazanym na stronie internetowej www.studiokulinarne.com oraz w emailu potwierdzającym rezerwację, z zastrzeżeniem §6.
 2. Warsztaty zostaną przeprowadzone w miejscu podanym przez Organizatora na stronie internetowej www.studiokulinarne.com.

[Przebieg Warsztatów]

§ 5.

 1. Uczestnik zobowiązany jest przybyć na Warsztaty we wskazane miejsce o czasie.
 2. Przed rozpoczęciem Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest okazać Organizatorowi zaproszenie, dowód wpłaty lub voucher prezentowy.
 3. Warsztaty otwiera i prowadzi Organizator lub jego przedstawiciel (Instruktor Prowadzący) w czasie i miejscu wskazanym w potwierdzeniu zgłoszenia.
 4. Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad higieny i zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do instrukcji Instruktora Prowadzącego.
 5. Organizator informuje, że potrawy przygotowywane na Warsztatach mogą zawierać produkty wywołujące reakcje alergiczne u niektórych osób (uczulonych na orzechy, owoce morza lub niektóre przyprawy).
 6. Każdy uczestnik w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zawartości produktów potencjalnie dla niego niebezpiecznych, zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Instruktora Prowadzącego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub uszczerbki na zdrowiu Uczestnika spowodowane nieprzestrzeganiem przez niego obowiązujących go zasad żywieniowych.

[Odwołanie Warsztatów, Wykluczenie Uczestnika]

§ 6.

 1. Warsztaty mogą być odwołane albo termin Warsztatów może zostać zmieniony, o ile Organizator uzna to za uzasadnione, co najmniej 3 dni robocze przed terminem Warsztatów.
 2. W przypadku odwołania Warsztatów, Uczestnik ma prawo wybrać inny, dowolnie wybrany termin Warsztatów lub zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacja winna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołane Warsztaty miały się odbyć.
 3. W przypadku rezygnacji z Warsztatów w terminie, w sytuacji określonej w ust.1. kwota za Warsztaty zostanie Uczestnikowi zwrócona w całości. Jeśli Uczestnik korzysta z zaproszenia lub vouchera, nie stracą one ważności.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Warsztatów w przypadku zakłócania jego przebiegu, podejrzenia próby popełnienia oszustwa bądź w innych przypadkach, które Organizator uzna za uzasadnione.
 5. W przypadku wykluczenia, cena Warsztatów nie zostanie Uczestnikowi zwrócona, zaś boucher lub zaproszenie stracą ważność.

[Rezygnacja z Warsztatów]

§ 7.

 1. Uczestnik, ma prawo w każdym czasie zrezygnować z Warsztatów.
 2. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed terminem Warsztatów, cena za Warsztaty zostanie Uczestnikowi zwrócona/jego zaproszenie lub voucher zachowują ważność
 3. W przypadku rezygnacji krócej niż 3 dni robocze przed terminem Warsztatów, zapłacona przez Uczestnika cena przepada na rzecz Organizatora. Jeśli Uczestnik korzysta z zaproszenia lub vouchera w ww. sytuacji stracą one ważność.

[Reklamacje]

§ 8.

 1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Warsztatów.
 2. Reklamacje powinny być składane na stronie internetowej www.studiokulinarne.com na wskazany tam adres mailowy.
 3. Reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od terminu Warsztatów.
 4. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Organizator może zwrócić część lub całość zapłaconej ceny.

[Granice odpowiedzialności]

§ 9.

 1. Organizator nie odpowiada za szkody Uczestnika wynikłe w związku z naruszeniem przez Uczestnika zasad higieny i bezpieczeństwa o których mowa w §5 powyżej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora za spowodowane szkody u Uczestnika ograniczona jest do szkody rzeczywistej powstałej z winy umyślnej Organizatora.

[Postanowienia końcowe]

§ 10.

 1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania uzyskanych w ten sposób materiałów do celów promocyjnych w administrowanych przez siebie mediach elektronicznych oraz stronach internetowych.
 3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) Uczestników przekazywane są Organizatorowi dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak warunkiem dopuszczenia do udziału w Warsztatach.
 4. Uczestnik, będący osobą fizyczną, poprzez udział w Warsztatach wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Warsztatów oraz do celów marteingowych. Administratorem danych osobowych jest Studio Sztuki Kulinarnej sp z o.o. sp. komandytowa ul. Wolińska 17 lok 2, 03-699 Warszawa NIP 5242765364  REGON 146985400 KRS 0000487254 Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Warszawie: 2.14/00371/2014 (Organizator). Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych.

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
zamknij